Husorden

Kollegiet er jeres hjem og vi er derfor afhængige af hinanden, for at det skal være så hyggeligt som muligt for alle. Det betyder, at vi må opstille nogle rammer og regler for at skabe et godt miljø på kollegiet.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden, holde kollegiet og fællesområderne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at vi selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.

Du skal som kollegianer på Fortunkollegiet løbende holde dig orienteret på kollegiets hjemmeside og på FB.

Studieaktivitet

For at bo på Fortunkollegiet skal du være studieaktiv. I særlige tilfælde kan du ansøge om orlov. Se under orlov.

Gæster

Du har ansvaret og hæfter for dine gæsters opførsel og skader, uanset hvor på kollegiet disse befinder sig.

Rygning

Kollegiet er røgfrit. Der må ikke ryges på nogen af fællesområderne inden døre. Der må kun ryges i ”rygehjørnet”.

Euforiserende stoffer

Ifølge lovgivningen er ind-og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af euforiserende stoffer forbudt og fører til øjeblikkelig ophævelse af lejeaftalen med pligt til omgående fraflytning.

Køkken

Du skal som beboer på Fortunkollegiet deltage fuldt ud i den køkkenrengøringsordning, som er fastsat på det køkken, du er tilknyttet. Der vælges køkkenrepræsentant hver 3. måned. ALLE opfordres kraftigt til deltage i denne turnus

Værelse

Hvis du ved indflytningen konstaterer fejl og mangler ved værelset, skal dette straks meddeles til pedel. Se også indflytningsprocedure.

Ved fraflytning skal værelset være ryddet, rengjort og alle nøgler samt kort skal afleveres til studentermedhjælpen. I vil gennemgå værelset for fejl og mangler sammen. Se også fraflytningsprocedure (link)

Bortkommen hoveddørsnøgle erstattes mod kr. 300,-

Værelset må kun bebos af 1 person. Med mindre du bor i eet af kollegiets to dobbeltrum.

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.

Du skal rengøre eget værelse og deltage i rengøring af fælles bad og toilet. Eventuelle forsømmelser kan udløse en advarsel. Kollegiet udleverer diverse rengøringsmidler

Adgang til dit værelser kan kun ske efter samtykke medmindre adgang må anses for uopsættelig.

Vask

På Fortunkollegiet anvender vi Mieles WashApp. Følg denne instruktion:

Bygning

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Ved gentagne og særlig grove hærværk betragtes lejemålet misligholdt og du kan blive smidt ud. Hvis det er en gæst som har begået hærværket, vil erstatningskravet rejses mod dennes vært.

Da det for den almindelige beboer er ret svært at vide, hvem der bor på kollegiet og hvem der ikke gør, må ingen lukke folk ind, de ikke kender. Yderdørene skal altid holdes lukket.

Hvis du overdrager din nøgle til andre, hæfter du selv for eventuelle skader.

Fremleje

Ingen må fremleje sit værelse uden særlig tilladelse fra Fortunkollegiet. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Man kan minimum fremleje sit værelse i 6 mrd. Fremleje kan kun ske i forbindelse med studiet og den man fremlejer til skal tilsvarende være studerende. Gyldigt studiekort skal fremvises ved fremleje. Henvendelse om fremleje sker til administrationen. Se under Kontakt, da der skal skrives en særlig kontrakt.

Orlov:

Du kan blive boende på Fortunkollegiet i op til 12. mdr.. selvom du har orlov fra dit studie eller fra din ungdomsuddannelse. Du skal sende bekræfelse på, at din uddannelsesinstitution har givet dig orlov ved at sende en mail til psv@unord.dk  Du skal i mailen angive, hvor længe du har orlov fra dit studie. Du skal 3 måneder inden din orlov udløber bekræfte, at du genoptager studiet  eller din ungdomsuddannelse.

Forbrug

Overdrevet forbrug af el, vand, radiatorer kan medføre en huslejestigning for alle. Forbruget af vand, varme og el skal derfor ske med omtanke. Vandspild kan blive en dyr fornøjelse. Kontakt omgående service. Se under Kontakt, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde dyr på Fortunkollegiet.

Støj

Al støjende aktivitet skal ske under hensyntagen til øvrige beboere. Der forventes ro i følgende tidsintervaller: Søndag til og med torsdag 22.00 til 08.00 Fredag til og med lørdag 00.00 til 08.00 og særligt i eksamensperioderne beder vi om at der tages hensyn til eksamenslæsning.

Pianorum

Kan bookes på FB. Obs ved alle begivenheder på fællesarealer bør der være en ansvarlig person (en eller flere), som har ansvaret samt sørger for at gøre rent bagefter.

Affaldssortering

”På Fortunkollegiet sorterer vi vores affald. I alle køkkener er opstillet affaldsbokse, som du skal sortere dit affald i. Du skal skylle for eventuelle madrester inden du putter i affaldsbokse. Én gang om ugen sørger køkkenansvarlige for, at de lokale affaldsbokse tømmes i de kommunale affaldssorteringsbokse, som står ved indgangen nær Pianorummet.”.

Beredskabsplan