Beboerråd

På Fortunkollegiet har vi et beboerråd bestående af mindst tre medlemmer, hvoraf den ene er formand. Berettiget som medlemmer af beboerrådet er beboere på Kollegiet. Valgperioden for medlemmer af beboerrådet er 1. år. Genvalg kan finde sted. Stillingen som medlem af beboerrådet er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse med beboerrådets arbejde er tilladt.

Beboerrådets opgave er at sikre, at Fortunkollegiet er et godt sted at bo, herunder rapportering om ejendommens vedligeholdelsestilstand, og at der er god ro og orden. Beboerrådet er bindeled mellem efoer, bestyrelsen og kollegianerne.

Beboerrådet har indflydelse på udformningen af fællesrum, køkkener og på etablering af fritidsaktiviteter o. Lign.

I tilfælde af en huslejestigning skal beboerrådet inddrages.

På almindelige beboermøder, 2 om året, har alle, der bor på Fortunkollegiet, ret til at få et emne behandlet. Det skal sendes til beboerrådet senest 5 dage før mødet.

Beboerrådet holder generalforsamling medio september, og her skal mindst følgende punkter være på dagsordenen:

  • Formandens beretning for det forløbne år
  • Valg af formand og andre beboere rådsmedlemmer og eventuelle stedfortrædere (genvalg er tilladt)
  • evt.

Der afholdes ekstraordinære beboermøder i tilfælde af hastesager.

Klager

Hvis du er utilfreds med et værelsessyn eller en flytteopgørelse skal du kontakte Fortunkollegiets administration pr. mail  tofr@unord.dk

Efter modtagelsen af din klage vil Fortunkollegiet behandle sagen. Når sagen er færdigbehandlet vil Fortunkollegiet pr. mail informere dig om sagens afgørelse, samt give dig en forklaring på det/de forhold, som du klager over.

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater fra beboermøderne og stormøderne