Beboerråd

På Fortunkollegiet har vi et beboerråd bestående af mindst tre medlemmer, hvoraf den ene er formand. Berettiget som medlemmer af beboerrådet er beboere på Kollegiet. Valgperioden for medlemmer af beboerrådet er 1. år. Genvalg kan finde sted. Stillingen som medlem af beboerrådet er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse med beboerrådets arbejde er tilladt.

Beboerrådets opgave er at sikre, at Fortunkollegiet er et godt sted at bo, herunder rapportering om ejendommens vedligeholdelsestilstand, og at der er god ro og orden. Beboerrådet er bindeled mellem efoer, bestyrelsen og kollegianerne.

Hvis du føler dig generet af en anden beboer, bedes du, for at bevare det gode klima kontakte vedkommende, før du kontakter beboerrådet. Mange problemer kan løses med lidt snak og et venligt smil. Hvis dette ikke hjælper, kan du indgive en klage til beboerrådet.

Beboerrådet har indflydelse på udformningen af fællesrum, køkkener og på etablering af fritidsaktiviteter o. Lign.

I tilfælde af en huslejestigning skal beboerrådet inddrages.

På almindelige beboermøder, 2 om året, har alle, der bor på Fortunkollegiet, ret til at få et emne behandlet. Det skal sendes til beboerrådet senest 5 dage før mødet.

Beboerrådet holder generalforsamling medio september, og her skal mindst følgende punkter være på dagsordenen:

  • Formandens beretning for det forløbne år
  • Valg af formand og andre beboere rådsmedlemmer og eventuelle stedfortrædere (genvalg er tilladt)
  • evt.

Der afholdes ekstraordinære beboermøder i tilfælde af hastesager.

Hvis beboerrådet ønsker det, så initiere og/eller deltage for Louise Kjeldsen på møderne.

Klager

Hvis en kollegianer misligholder husorden, kan vedkommende tildeles en advarsel. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse, kan eforer efter at have indhentet en udtalelse fra beboerrådet betragte lejemålet som misligholdt og ophæve dette til øjeblikkelig fraflytning.

Klager over kollegianere, eforer eller kollegiemedarbejdere, skal indsendes til beboerrådet snarest muligt efter hændelsen, der ligger til grund for klagen, indtraf.

Beboerrådet gør krænker opmærksom på, at der er blevet klaget over ham/hende

På Fortunkollegiet er det vores holdning at klager så vidt muligt skal løses i mindelighed og helst af parterne selv. Hvis dette ikke er muligt følger sagsbehandlingsfasen:

Sagsbehandlingsfasen

Når beboerrådet har modtaget en klage, indtræder sagsbehandlingstiden, hvor beboerrådet har tavshedspligt. Beboerrådet sender en kvittering til klager samt en mail til indklagede med kopi af klagen. Den indklagede har tre (hver) dage til at indgive partshøring. Hvis der indgives partshøring, sendes kopi til klager.

Beboerrådet sagsbehandler og meddeler herefter afgørelse til såvel klager som indklagede samt motivation for afgørelsen.

Ved alvorlige brud på husorden, som kan føre til opsigelse af værelset skal eforer inddrages.

Inhabilitet

Et beboerrådsmedlem er inhabil, hvis:

  1. Vedkommende har en personlig interesse i sagen
  2. Vedkommende er i familie med en af sagens parter
  3. Øvrige forhold gør sig gældende, som i almindelighed bør fører til inhabilitet

Spørgsmål om inhabilitet afgøres af beboerrådet selv.

Hvis du er utilfreds med et værelsessyn eller en flytteopgørelse skal du kontakte Fortunkollegiets administration pr. mail  blh@unord.dk og psv@unord.dk

Efter modtagelsen af din klage vil Fortunkollegiet behandle sagen. Når sagen er færdigbehandlet vil Fortunkollegiet pr. mail informere dig om sagens afgørelse, samt give dig en forklaring på det/de forhold, som du klager over.

Skulle du herefter fortsat være utilfreds med afgørelsen, henvises du til Beboerklagenævnet.

Skulle du også være utilfreds med Beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Retten.

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordner og referater fra beboermøderne og stormøderne